Poišči nepremičnino

KORISTNE POVEZAVE

Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3437

 

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

https://zdnp.gzs.si/vsebina/Dokumenti-ZDNP/55319

 

Energetski zakon (EZ)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1550

 

ENERGETSKE IZKAZNICE STAVB

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb

 

NAKUP NEPREMIČNIN S STRANI TUJIH DRŽAVLJANOV

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/zakonodaja_s_podrocja_pravosodja/nakup_nepremicnin_s_strani_tujih_drzavljanov/

 

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

http://www.fu.gov.si/

 

UPRAVNA ENOTA MARIBOR

http://www.upravneenote.gov.si/maribor/