Poišči nepremičnino

Splošni pogoji

DUAL nepremi čnine, Urška Lebreht s.p., Kardel jeva ces ta 85, 2000 Mari bor, MŠ:7176511000, DŠ:20378866,
DUAL nepremi čnine, Anica Moze tič s.p ., Bezenškova ulica 64, 2000 Maribor, MŠ 3185486000, DŠ: 58850635 i n
DUAL nepremični ne , Jasmina Rebernik s.p ., Ka rdel jeva ce sta 85, 2000 M aribor , MŠ: 8340773000, DŠ: 32844271
na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06, s spremembami) sprejme naslednje

S P L O Š N E P O G O J E P O S L O V A N J A
pri posredovanju v prometu z nepremičninami

1. UVODNE DOLOČBE


1.1 S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.
1.2 Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z
naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokrat veljavni cenik storitev nepremičninske družbe
in kopija zavarovalne police.
1.3 V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, prevladajo določila pogodbe o posredovanju.
1.4 Nepremičninska družba je sprejela zavezo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je dne 17.05.2018 sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami.

 

2. POMEN IZRAZOV
2.1 V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
- Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za
nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja
na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi
pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega
ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je
vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri
pristojnem ministrstvu.
- Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni
opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti
posredništva v prometu z nepremičninami, pri
čemer posamezni posli posredovanja v prometu z
nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri
vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo
osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev
pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina,
kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga
pogodba za določeno nepremičnino.
- Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z
nepremičninsko družbo sklene pogodbo o
posredovanju, in za katero nepremičninska družba
opravlja storitve posredovanja v prometu z
nepremičninami.
- Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba
poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim
pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je
nepremičnina.
- Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev
zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v
zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci
oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe,
ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
- Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo
skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s 

katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo
za naročitelja prizadevala najti in spraviti v stik
tretjo osebo, s katero se bo pogajal za sklenitev
določene pogodbe, katere predmet je
nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo
nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo
pogodba sklenjena.
- Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je
kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga
pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi
katere posreduje nepremičninska družba.
- Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju
opredeljena nepremičnina.
3. STORITVE POSREDOVANJA
3.1 Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja
pri:
- prodaji ali nakupu nepremičnine,
- oddaji, najemu, zakupu ali
- drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.
3.2 V storitvah posredovanja iz točke 3.1, so zajeti zlasti
naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za
naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine
posameznega posla:
- sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih,
katerih predmet je določena nepremičnina, kot so
kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga
pogodba za določeno nepremičnino;
- ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v
osebni dokument in javne evidence;
- pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za
namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno
ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska
pošta, ipd...);
- pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih
podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo
zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina
(osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna
številka, številka osebnega računa oz.
transakcijskega računa);
- priprava pogodbe o posredovanju v prometu z
nepremičninami z določitvijo obsega storitev
posredovanja, predloga višine plačila za
posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v
skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko
posredovanje;
- pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih
razmerah, pomembnih za določitev cene
nepremičnine oziroma najemnine;
- seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino
predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev
pogodbe, za katero posreduje;
- seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in
vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov
notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo
in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo
pogodbe;

- ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s
skrbnim ogledom nepremičnine;
- ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in
komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled
urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značilnosti
nepremičnine;
- ugotovitev pravnega stanja nepremičnine na
podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig
(zlasti zemljiške knjige, zemljiškega katastra,
katastra stavb oziroma, če nepremičnina ni vpisana
v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki izkazujejo
obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in
obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev);
- pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih
stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih
pri pregledu dejanskega in pravnega stanja
nepremičnine;
- seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki
izhajajo iz neurejenega pravnega stanja
nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na
nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;
- pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo
običajnega oglaševanja nepremičnine;
- seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s
ključnimi lastnostmi nepremičnine, organizacija in
vodenje ogledov, organizacija sestankov med
naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje
kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o
posredovanju opredeli posameznik, na katerega se
podatki nanašajo, tretji osebi oz. naročitelju, kadar
oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za
sklenitev pogodbe, katere predmet je
nepremičnina;
- sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna
komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in
sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih
storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;
- sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za
katero nepremičninska družba posreduje.
3.3 S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za
opravljanje poslov iz točke 3.2.
3.4 Po pisnem obvestilu Nepremičninske družbe o
opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 3
(treh) delovnih dni od tega obvestila, Nepremičninsko družbo
pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto
tretjo osebo spravila že konkurenčna (nepremičninska)
družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v
stik s tretjo osebo spravila Nepremičninska družba.
3.5 Smiselno enako, kot to določa točka 3.4 velja v primeru,
ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

 

4. DODATNE STORITVE
4.1 Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem z naročiteljem dogovorita v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.
4.2 Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:
- priprava pogodbe, katere predmet je nepremičnina s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika,
odvetnika ali notarja;
- zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za
sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
- organizacija cenitve nepremičnine;
- zastopanje v davčnem postopku;
- urejanje pravnega stanja nepremičnine;
- hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;
- hramba listin;
- izdelava primopredajnega zapisnika ob prevzemu ali predaji nepremičnine;
- izvedba primopredaje ob prevzemu ali predaji nepremičnine;
- obveščanje upravnika in dobaviteljev o spremembi lastnika oz. plačnika;

- izvedba pogajanj o povezanih poslih;
- pomoč pri iskanju financiranja.

 

4.3 Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat
veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

 

4.4 Nepremičninska družba je upravičena do plačila za
opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere
predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

5. PLAČILO ZA POSREDOVANJE
5.1. Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.
5.2 Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene cene. Ta
omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.
5.3 Plačilo za posredovanje v primeru najema za isto nepremičnino znaša največ 4% od pogodbene vrednosti,
vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 evrov, pri čemer omejitev ne velja ko je naročitelj
gospodarska družba.
5.4 V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa
plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.
5.5 V primeru, da nepremičninska družba katerega od poslov iz točke 3 teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni
potrebno zaradi okoliščin posameznega primera ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati
znižanja plačila za posredovanje.
5.6 V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za
potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4 teh Splošnih
pogojev.
5.7 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere
je posredovala.
5.8 Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere
predmet je nepremičnina.
5.9 Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o
posredovanju.
5.10 Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že
sklenjene Pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
5.11 Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za
posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.
Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s
pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj
dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za posredovanje v celoti.
5.12 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov
ožji družinski član sklene pogodbo, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila
v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

6. POVRNITEV STROŠKOV
6.1 Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba v skladu z drugim
odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika lahko pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi
z opravljanjem storitev posredovanja iz točke 3 Splošnih pogojev, in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere predmet
je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

7. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE
7.1 Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na

Splošni pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami stran 3 od 4
primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.
7.2 Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem
zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega
dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z
naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero
je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.
7.3 Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen,
nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete
naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

 

8. FIDUCIARNI RAČUN
8.1 Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je
nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo
naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 

9. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO
9.1 Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z
nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna
vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

10. EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU
10.1. V primeru, da naročitelj in Nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno
nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju
s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

 

11. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA
11.1 Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge
nepremičninske družbe.
11.2 V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem
razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, Nepremičninska družba pa mora
naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

12. DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA
12.1 Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso
razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino,
ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu,
zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje,
lokacijsko informacijo in vse ostale listine).
12.2 Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost
posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.
12.3 Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih)
dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo
o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum
vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi
dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.
12.4 Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi
sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah,
nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s
Pogodbo o posredovanju;

12.5 Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem
konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s
katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je
nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih)
dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe
Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo
te pogodbe.

 

13. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA
13.1 Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso
škodo, ki ji nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih
obveznosti.
13.2 Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo
zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:
1. naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih
razlogov onemogoča vodenje ogledov
nepremičnine;
2. naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
3. naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
4. naročitelj Nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
5. naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;
6. naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

14. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV
14.1 Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi
od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe,
katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o
morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

15. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU
PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA
15.1 Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri
sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko
predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s
predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:
1. ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;
2. ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je
stranka pravna oseba;
3. pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi
poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih
podatkov po zakonu;
4. redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki
jih stranka izvaja pri Nepremičninski družbi.
15.2 Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba
z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki
pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni
dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega
zastopnika stranke:
1. osebno ime,
2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
3. datum in kraj rojstva,
4. dav
5. no številko ter
6. številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega
osebnega dokumenta.

16. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN
ZAUPNIH PODATKOV
16.1 Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri
Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot
poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno
dostopni.
16.2 Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o
posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi
nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi,
ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in
prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov
stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva,
davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja
uradnega osebnega dokumenta)
16.3 Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla
(npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd...), sme
Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika
iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati
imetnikov osebni dokument.
16.4 Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega
dokumenta označi:
- da gre za fotokopijo,
- svoj naziv,
- izrecno določen namen fotokopiranja,
- pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna
pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.
16.5 Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje
kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska
družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v
elektronski obliki
16.6 Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh
osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen
sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o
posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina.
Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene
bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno
soglasje naročitelja.
16.7 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
ima pravico:
- od nepremičninske družbe dobiti potrditev ali se v
zvezi z njim obdelujejo osebni podatki,
- dostopati do osebnih podatkov in namena obdelave,
vrste zadevnih osebnih podatkov;
- uporabnikov ali kategorij uporabnikov, v tretjih
državah ali mednarodnih organizacijah;
- predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov ali
merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.
16.8 Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima
pravico, da:
- od nepremičninske družbe zahteva popravek ali
izbris osebnih podatkov,
- od nepremičninske družbe zahteva omejitev
obdelave osebnih podatkov,
- ugovarja obdelavi,
- zahteva od nepremičninske družbe, da brez
nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne
podatke,

- zahteva, da nepremičninska družba dopolni
nepopolne osebne podatke,
- se osebni podatki neposredno prenesejo od ene
nepremičninske družbe k drugi kadar je to tehnično
izvedljivo,
- vloži pritožbo pri nadzornem organu.
16.9 Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali
mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih
zaščitnih ukrepih zvezi s prenosom.
16.10 Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene
neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja
obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega
trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano
s takim neposrednim trženjem.

 

17. ČAS TRAJANJA POGODBE in ODPOVED POGODBE
17.1 Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za
krajši čas.
17.2 Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki novo pogodbo o posredovanju.
17.3 Pogodba preneha veljati:
1. s potekom časa,
2. z odpovedjo pogodbe o posredovanju,
3. z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in
4. v drugih primerih, ki jih določa zakon.
17.4 Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

 

18. VELJAVNO PRAVO
18.1 Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in Splošni pogoji ne urejata, se uporabljata Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez kolizijskih pravil.
19. REŠEVANJE SPOROV
19.1 Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
19.2 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki pristojno sodišče v Mariboru.
19.3 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se v primerih, ko gre za pogodbe med gospodarskimi subjekti, stranki dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

20. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV
20.1 Splošni pogoji veljajo od 10.08.2019.
20.2 Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v
prostorih Nepremičninske družbe, na vidnem mestu in na
spletnem naslovu www.dual.si.

V Mariboru dne 10.08.2019

DUAL nepremičnine, Urška Lebreht s.p.
DUAL nepremičnine in cenitve, Anica Mozetič s.p.
DUAL nepremičnine, Jasmina Rebernik s.p.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

DUAL nepremičnine, Urška Lebreht s.p. in

DUAL nepremičnine in cenitve, Anica Mozetič s.p.